Coaching Counseling & Care

Maak(t) werk van je toekomst!

Privacy bij Coaching, Counseling & Care

Privacyverklaring Coaching, Counseling & Care

Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik persoonsgegevens.
Om je te informeren hoe er bij CC&C met deze persoonsgegevens omgegaan wordt is onderstaande privacyverklaring opgesteld.
Na een intake ontvang je deze privacyverklaring op papier en, indien gewenst, digitaal.

Contactgegevens CC&C

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Caroline de Kort
Coaching, Counseling & Care; 
hierna te noemen “CC&C”

Vestigingsadres:
Goudbaard 78
4625GC Bergen op Zoom

Tel. 0164-615475 of 06-17919540
KvK 20136339

info@ccenc.net

Het gebruik van persoonsgegevens door CC&C

Jij verstrekt zelf je persoonsgegevens aan CC&C. Bijvoorbeeld de gegevens die jij aanreikt via face-to-face contact, e-mail, telefoon of app.

Toegang tot persoonsgegevens

Caroline de Kort; eigenaar CC&C, heeft toegang tot de persoonsgegevens die t.b.v. de dienstverlening digitaal of op papier worden verwerkt. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde laptop en een beveiligde externe harde schijf. Gegevens op papier worden bewaard in een persoonsgebonden dossiermap in een afgesloten werkkamer.

Persoonsgegevens

CC&C verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

– N.A.W. gegevens
– Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
– Geboortedatum
– Geslacht
– Gegevens en rapportages m.b.t. jouw traject (zoals actuele status, evaluaties en resultaat)

– Gespreksverslagen
– Communicatie (e-mails, correspondentie, afspraken/agenda en chats)

– Curriculum Vitae eventueel met pasfoto
– Gegevens m.b.t. jouw arbeidsverleden en opleiding.

Naast bovenstaande gegevens kunnen voor het uitvoeren van onderstaande diensten aanvullend de volgende gegevens worden vastgelegd:

*  Voor deelnemers aan een outplacement- of loopbaantraject:

– Gegevens in een plan van aanpak, voortgangsrapportage(s) en eindrapportage
– Uitkomsten van metingen en assessments (zoals vaardigheden, gedrag, drijfveren, talenten en werkwensen/mogelijkheden

 *  Voor deelnemers aan een re-integratietraject 2e spoor:

– Gegevens in een re-integratieplan, voortgangsrapportage(s) en eindrapportage
– Uitkomsten van metingen en assessments (zoals vaardigheden, gedrag, drijfveren, talenten, werkwensen/mogelijkheden)
– Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)/Lijst Arbeidsbeperkingen (LAB), arbeidsdeskundige rapportages en periodieke evaluaties opgesteld door bedrijfsarts.

*  Voor deelnemers aan een traject Werkfit Maken, Naar Werk of Modulaire Dienstverlening vanuit UWV:

– Gegevens in het Werkplan UWV
– Gegevens in een re-integratieplan, voortgangsrapportage(s) en eindrapportage
– Uitkomsten van metingen en assessments (zoals vaardigheden, gedrag, drijfveren, talenten en werkwensen/mogelijkheden).

Doeleinden

CC&C verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

– Het onderhouden van contact
– Een goede en efficiënte dienstverlening
– Beheer van het cliëntenbestand
– Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
– Het bieden van begeleiding op maat
– Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening
– Facturering
– Nakoming van wettelijke verplichtingen

Grondslagen

CC&C verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomsten die ik heb afgesloten met opdrachtgevers.

Verder kan een gerechtvaardigd belang een reden zijn om persoonsgegevens te verwerken. Deze belangen zijn:

– Het zo efficiënt mogelijke verlenen van dienstverlening
– De bescherming van  financiële belangen
– De verbetering van diensten.

Als persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming wordt deze toestemming afzonderlijk gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan/moet CC&C persoonsgegevens uitwisselen. CC&C maakt voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik van diensten van derden bij bijvoorbeeld het af laten nemen van het klanttevredenheidsonderzoek door Onderzoeksbureau Ipso Facto.

Het klanttevredenheidsonderzoek wordt afgenomen door Onderzoeksbureau Ipso Facto na afronding van een traject dat is uitgevoerd in opdracht van UWV.

CC&C is als opdrachtnemer van UWV verplicht om na afronding van een traject Naar Werk, Werkfit Maken of Modulaire Dienstverlening een klanttevredenheidsonderzoek uit te zetten.  

In het kader daarvan moet CC&C jouw naam en emailadres eenmalig aan onderzoeksbureau Ipso Facto verstrekken. Ipso Facto gebruikt deze gegevens enkel om je een uitnodiging per mail te sturen met een link naar het online klanttevredenheidsonderzoek. Na het versturen van deze mail en een of twee reminders worden je gegevens door Ipso Facto verwijderd.

Daarnaast kunnen je persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer CC&C aan een wettelijke verplichting moet voldoen. CC&C verstrekt jouw gegevens  niet aan derden voor commerciële- of goede doelen. Je wordt altijd vooraf op de hoogte gesteld wanneer CC&C jouw gegevens verstrekt aan een andere organisatie.

Hoe lang je gegevens bewaard worden

CC&C zal je persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden, zolang ze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden in verband met wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe je gegevens beveiligd zijn

Het is belangrijk dat je persoonsgegevens beveiligd zijn tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom heeft CC&C passende beveiligingsmaatregelen genomen. Je persoonsgegevens staan op een beveiligde laptop en op een beveiligde harde schijf. Gegevens op papier worden in een persoonlijke dossiermap in een afgesloten werkkamer bewaard.

Cookies

CC&C gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Jouw rechten

Je hebt het recht om CC&C het verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van dit verzoek ontvang je binnen 4 weken een overzicht van je persoonsgegevens. Wanneer daaruit onjuistheden blijken, kun je CC&C verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je CC&C verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens. Of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Stel ze in een van de gesprekken of benader mij via mail of telefoon:  info@CCenC.net/ 06-17919540

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij je, bij indiening van jouw verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens, je te identificeren. Dit kan door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te nemen/sturen. Vergeet dan niet om op de kopie je BSN én pasfoto onleesbaar te maken. Je kunt hier bijvoorbeeld de KopieID App via je smartphone voor gebruiken.

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door CC&C? Laat dit dan vooral weten. Mocht je er met CC&C niet uitkomen dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versiebeheer van deze privacyverklaring

CC&C kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd aan kandidaten overhandigd op papier en via de mail. 
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16 januari 2023.

Caroline de Kort

Coaching, Counseling & Care.