Coaching Counseling & Care

Maak(t) werk van je toekomst!

Algemene informatie voor werkgevers

Re-integratie

Is uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt? Terugkeer naar eigen, aangepast of ander werk kan voor alle betrokkenen lastig zijn. Ik sta zowel u als uw werknemer graag terzijde vanuit een maatwerktraject. Persoonlijk betrokken, professioneel en denkend in oplossingen en mogelijkheden uitgaande van actuele beperkingen.

Wat helpt

Start de re-integratie vanaf de eerste ziektedag. Ga uit van wat uw werknemer nog wel kan, in plaats van wat (tijdelijk) niet meer gaat. Houd contact met uw werknemer. Geef uw werknemer verantwoordelijkheid voor eigen handelen en inzicht in de gang van zaken t.a.v. re-integratie. Vraag een werknemer waar u rekening mee moet- en kunt houden op het werk. Maar vraag vooral wat uw werknemer nog denkt te kunnen en graag wil.

Ook als uw werknemer nog niet helemaal genezen is, kan het helpen om het werk gedeeltelijk weer op te pakken of in ieder geval sociaal betrokken te blijven. Dit bevordert de terugkeer naar het arbeidsproces.

Werk is naast gezondheid één van de pijlers van ons bestaan, als er één pijler wegvalt of onzeker wordt/is kunnen de andere pijlers ondervangen. Het contact met werk en aanwezig zijn op de werkvloer kan een aangename sterkende afleiding zijn in een nare en onzekere periode. U speelt daar als werkgever een grote rol in. 

Wat moet

U betaalt het loon door tijdens ziekte. Tot twee jaar na de eerste ziektedag bent u hiertoe verplicht.
Zowel werkgever als werknemer moeten actief met werkhervatting bezig zijn. Er in overleg samen alles aan doen om een werknemer vanuit mogelijkheden terug te laten komen op de eigen, aangepaste of andere werkplek. (Binnen of buiten de organisatie).

Coaching Counseling & Care kan u hierbij ontzien zonder dat u de regie verliest. Vanuit een integere intensieve samenwerking doet u uw werk en ik het mijne.

De Wet Verbetering Poortwachter geeft richtlijnen voor de inspanningen van werkgever en werknemer tijdens (het toewerken naar) werkhervatting.

Hieronder staan een aantal ijkpunten benoemd.
– Als de werknemer zes weken ziek is moet uw arbodienst een probleemanalyse maken. Hierin staat waarom de werknemer niet kan werken, wat zijn mogelijkheden zijn en wanneer hij weer aan het werk zou kunnen. Maak samen met uw werknemer een plan van aanpak. Voer tenminste 6-wekelijks voortgangsgesprekken met de werknemer. U moet een case-manager aanstellen die het nakomen van de afspraken bewaakt.
– In de dertiende week moet u de zieke werknemer aanmelden bij het UWV. Samen met uw bedrijfsarts stelt u een hervattingsplan op. Meld hierin alle afspraken en activiteiten die u en de werknemer ondernemen.
Wil de werknemer in de toekomst een WIA- uitkering aanvragen, dan is dit plan belangrijk.
– Is de werknemer na anderhalf jaar nog ziek, dan krijgt hij een WIA-aanvraag thuisgestuurd. Samen bekijkt u of uw werknemer een WIA-uitkering gaat aanvragen.

In verschillende CAO’s zijn maatregelen opgenomen die herstel direct belonen. Het loont de moeite qua tijd en qua investering zo spoedig mogelijk na ziekte reïntegratiebegeleiding op te starten.
De reïntegratiebegeleider van Coaching, Counseling & Care kan en wil u en uw uw werknemer gedurende het gehele ziekte traject bijstaan.

De praktijk leert dat het voor beide partijen raadzaam is om niet te lang te wachten met reïntegratie maar na bestudering van alle mogelijkheden van het eerste spoor al in een vroeg stadium bij een werknemer die arbeidsongeschikt is over te gaan tot reïntegratie tweede spoor; passend werk bij een andere werkgever.

Werkgevers die gaandeweg het verzuim geen afdoende maatregelen nemen in de vorm van reïntegratie eerste en tweede spoor kunnen mogelijk door UWV worden gedwongen tot loondoorbetaling na de eerste twee jaar van ziekte.

Zijn er binnen uw bedrijf geen mogelijkheden meer voor de werknemer? Ook dan kan de reïntegratiebegeleider van Coaching, Counseling & Care uw werknemer ondersteunen en sturen in het oriënteren op ander werk. Zo kan er bijvoorbeeld naar aanleiding van een beroepentest of werkwaarden test getracht worden een stage te realiseren als tussenstap naar betaald werk.

Wat mag

U hoeft het advies van de arbodienst niet af te wachten. Neem tijdens de eerste dagen/weken al contact op met uw werknemer. Zo merkt de werknemer dat hij gemist en dat er aan hem gedacht wordt. Nodig hem bijvoorbeeld uit om even langs te komen op het werk, zodat hij het contact met zijn werkomgeving niet verliest.

Vraag uw werknemer waar hij last van heeft en hoe hij zijn eigen genezingsproces ziet. Motiveer uw werknemer om op het moment dat hij merkt dat hij beter is of het beter gaat terug te komen. Samen zorgt u ervoor dat hij zo snel mogelijk weer (aangepast) aan het werk kan. 

U kunt de werknemer vragen een bezoek te brengen aan de bedrijfsarts. Ook de arbodienst kan een bezoek brengen. Meestal wordt het zowel door de werknemer maar ook werkgevers als erg positief ervaren wanneer een werknemer kan praten met iemand die ook zijn of haar belangen behartigt, niet direct aan het bedrijf verbonden is en weet welke praktische fases er tijdens het ziekteproces vanuit het werkperspectief gezien doorlopen moeten worden.