Voor informatie; neem contact op via 0164-615475 l 06-17919540 | info@CCenC.net
Coaching, Counseling & Care l Werken naar Werk!

Chronologisch actieoverzicht voor werkgevers.

 

 

 

Uw werknemer wordt ziek.. Wat nu?

 

U en uw zieke werknemer moeten samen werken aan een snelle terugkeer naar werk. De Wet verbetering poortwachter verplicht u om binnen een bepaald tijdspad een aantal acties te ondernemen. Hieronder ziet u een globaal overzicht van de te nemen stappen.

 

 

Week 1

Meld de ziekte van uw werknemer binnen een week bij uw arbodienst. Sommige werknemers hebben recht op een Ziektewetuitkering. Denkt u dat dit voor uw werknemer geldt? Meld de ziekte van uw werknemer dan uiterlijk op de vierde ziektedag bij UWV.

 

Week 1 tot en met 6

U en de arbodienst houden contact met uw werknemer. Onderzoek samen de mogelijkheden om weer aan de slag te gaan.

 

Week 6

Denkt de bedrijfsarts na zes weken dat het langer gaat duren? Dan geeft de arbodienst u een probleemanalyse met een advies over de onderzochte mogelijkheden voor uw werknemer.

 

Week 7 en 8

Maak met uw werknemer uiterlijk in de achtste week een plan van aanpak. Wijs samen een casemanager aan die de uitvoering van het plan bewaakt: uzelf, iemand van de arbodienst of Coaching, Counseling & Care.

 

Week 8 tot en met 13

Schakel zonodig Coaching, Counseling & Care in. Leg in een re-integratiedossier alles vast wat er wordt afgesproken en gedaan. Houd goed in de gaten of het plan van aanpak misschien moet worden aangepast aan de situatie van uw werknemer. Mogelijk vindt de arbodienst dat uw werknemer absoluut niet kan werken. Ook dan is het belangrijk dat u in de gaten houdt of de situatie ondertussen misschien is gewijzigd. Geef uw werknemer en de arbodienst een kopie van het plan van aanpak en van de eventuele aanpassingen op het plan.

 

Week 13

Is uw werknemer na dertien weken nog steeds ziek? Dan meldt u de ziekte via de website van UWV. Hiervoor gebruikt u het formulier dertiende weeksmelding.

 

Eerstejaarsevaluatie

Voor afloop van het eerste ziektejaar bent u verplicht om samen met uw werknemer de reïntegratie tussentijds te evalueren. U bepaalt samen of het verstandig is om het plan van aanpak bij te stellen. Deze evaluatie wordt onderdeel van het re-integratieverslag. UWV zal uw werknemer tijdig informeren over het houden van deze evaluatie.

 

Week 87 (1 jaar en 35 weken)

UWV stuurt uw werknemer een aanvraagformulier voor een WIA-uitkering. Overleg samen met uw werknemer wat u verder gaat doen. Is herstel nog mogelijk en wilt u het rntegratietraject voortzetten? U kunt samen met de werknemer verlenging van de loondoorbetaling aanvragen. U heft dan extra tijd om te werken aan de re-integratie. U betaalt dan wel langer het loon door van uw werknemer, maar u voorkomt dat u eventueel een hogere premie moet betalen.

Lijkt de WIA onvermijdelijk? Stel dan samen met uw werknemer een re-integratieverslag op. Wat is er concreet gedaan en bereikt en wat vindt u daarvan?

 

Week 91 (1 jaar en 38 weken)

Einde van de aanvraagtermijn voor de WIA. Uw werknemer heeft de aanvraag samen met het re-integratieverslag naar UWV gestuurd. U hebt de loongegevens van uw werknemer naar UWV gestuurd. UWV controleert dit re-integratieverslag en beoordeelt of u genoeg hebt gedaan om uw werknemer te re-integreren.

 

Heeft u genoeg gedaan, dan zal UWV uw werknemer uitnodigen voor een gesprek met de arts. Zo niet, dan verlengt UWV de periode dat u het loon van uw werknemer moet doorbetalen. In die extra tijd moeten u en uw werknemer doorgaan met de re-integratie. Uw werknemer kan dan in aanmerking komen voor een WIA-uitkering.