Voor informatie; neem contact op via 0164-615475 l 06-17919540 | info@CCenC.net
Coaching, Counseling & Care l Werken naar Werk!

Algemene informatie voor werkgevers.

 

 

Re-integratie.

Is uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt? Terugkeer naar het werk kan lastig zijn. Goede begeleiding voorkomt dat dit een slepend proces wordt.

De reïntegratiebegeleider van Coaching, Counseling & Care staan zowel u als uw werknemer terzijde. Persoonlijk betrokken, professioneel en vanuit denken in oplossingen en in mogelijkheden zetten zij zich optimaal in om van het proces van begin tot eind; van ziek melden tot beter melden of oriëntatie op plaatsing in een andere functie of bij een andere werkgever, een voor alle partijen bevredigend traject te creëren.

 

 

Dit helpt.
                                                                                                                                                                  

Start de reïntegratie vanaf de eerste ziektedag. Ga uit van wat uw werknemer nog wel kan, in plaats van wat hij niet kan. Houd contact met uw werknemer. Geef uw werknemer verantwoordelijkheid voor eigen handelen en inzicht in de gang van zaken t.a.v. reïntegratie.

Vraag een werknemer waar hij last van heeft en waar u rekening mee moet en kunt houden op het werk. Maar vraag vooral wat uw werknemer nog denkt te kunnen en graag wil.

 

Ook als de werknemer nog niet helemaal genezen is, kan het helpen om het werk gedeeltelijk weer op te pakken of in ieder geval sociaal betrokken te blijven. Dit bevordert de terugkeer naar het arbeidsproces. Werk is naast gezondheid  één van de peilers van ons bestaan, als er één  wegvalt of onzeker wordt/ is

kan de andere zorgen voor het gevoel dat misschien wel ziek maar zeker nog nuttig bent, dat je er toe doet!

                                                                                                                                                                         

 

Dit moet.

U betaalt het loon door tijdens ziekte. Tot twee jaar na de eerste ziektedag bent u hiertoe verplicht.

Zowel werkgever als werknemer moeten actief met werkhervatting bezig zijn, en er alles aan doen om zo snel mogelijk terug te komen op de werkplek.

Coaching Counseling & Care kan u hierbij ontzien zonder dat u de regie verliest,vanuit een integere intensieve samenwerking doet u uw werk en wij het onze.

De Wet Verbetering Poortwachter stelt richtlijnen voor de inspanningen van werkgever en werknemer bij hervatting.

 

Op de volgende pagina kunt u een handige beknopte chronologische weergave van deze inspanningen vinden. Hieronder staan een aantal ijkpunten benoemd.

 

- Als de werknemer zes weken ziek is moet uw arbodienst een probleemanalyse maken. Hierin staat waarom de werknemer niet kan werken, wat zijn mogelijkheden zijn en wanneer hij weer aan het werk zou kunnen. Maak samen met uw werknemer een plan van aanpak.

Voer tenminste 6-wekelijks voortgangsgesprekken met de werknemer. U moet een case-manager aanstellen die het nakomen van de afspraken bewaakt.
- In de dertiende week moet u de zieke werknemer aanmelden bij het UWV. Samen met uw bedrijfsarts stelt u een hervattingsplan op.
Meld hierin alle afspraken en activiteiten die u en de werknemer ondernemen.

Wil de werknemer in de toekomst een WAO- uitkering aanvragen,

dan is dit plan belangrijk.

- Is de werknemer na anderhalf jaar nog ziek, dan krijgt hij een WAO- aanvraag thuisgestuurd. Samen met u bekijkt hij dan of hij een WAO-uitkering gaat aanvragen.

In verschillende CAO’s zijn maatregelen opgenomen die herstel direct belonen.
Het loont de moeite qua tijd en qua investering zo spoedig mogelijk na ziekte reïntegratiebegeleiding op te starten.

De reïntegratiebegeleider van Coaching, Counseling & Care kan en wil u en uw uw werknemer gedurende het gehele ziekte traject bijstaan.

 

De praktijk leert dat het voor beide partijen raadzaam is om niet te lang te wachten met reïntegratie maar na bestudering van alle mogelijkheden van het eerste spoor al in een vroeg stadium bij een werknemer die arbeidsongeschikt is over te gaan tot reïntegratie tweede spoor; passend werk bij een andere werkgever.                                                             

 

Werkgevers die gaandeweg het verzuim geen afdoende maatregelen nemen in de vorm van reïntegratie eerste en tweede spoor kunnen mogelijk door UWV worden gedwongen tot loondoorbetaling na de eerste twee jaar van ziekte.

 

Zijn er binnen uw bedrijf geen mogelijkheden meer voor de werknemer? Ook dan kan de reïntegratiebegeleider van Coaching, Counseling & Care uw werknemer ondersteunen en sturen in het oriënteren op ander werk. Zo kan er bijvoorbeeld naar aanleiding van een beroepentest of werkwaarden test getracht worden een stage te realiseren als tussenstap naar betaald werk.

 

 

Dit mag:

 

U hoeft het advies van de arbodienst niet af te wachten. Neem tijdens de eerste dagen/weken al contact op met uw werknemer. Zo ziet de werknemer dat hij gemist wordt. Nodig hem bijvoorbeeld uit om even langs te komen op het werk, zodat hij het contact met zijn werkomgeving niet verliest.

 

Vraag uw werknemer waar hij last van heeft en hoe hij zijn eigen genezingsproces ziet. Motiveer uw werknemer om op het moment dat hij merkt dat hij beter is of het beter gaat terug te komen. Samen zorgt u ervoor dat hij zo snel mogelijk weer (aangepast) aan het werk kan. Natuurlijk kan de reïntegratiebegeleider van Coaching, Counseling & Care ook hierbij een belangrijke rol spelen.

 

U kunt de werknemer vragen een bezoek te brengen aan de bedrijfsarts. Ook de arbodienst kan een bezoek brengen. Meestal wordt het zowel door de werknemer maar ook werkgevers als erg positief ervaren wanneer een werknemer kan praten met iemand die ook zijn of haar belangen behartigt, niet direct aan het bedrijf verbonden is en weet welke praktische fases er tijdens het ziekteproces vanuit het werkperspectief gezien doorlopen moeten worden.